روش اول برای لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل، با استفاده از پیامک است. برای این کار با ارسال عدد 2 به شماره 5005 شروع کنید. توجه داشته باشید که ارسال پیامک به این شماره رایگان است. بنابراین بابت ارسال عدد به این شماره از حساب شما مبلغی کسر نخواهد شد. شما همچنین می‌توانید برای توقف پیامک تبلیغاتی ایرانسل با پشتیبانی یا شماره 700 تماس بگیرید. پس از آن که تماس برقرار شد به یکی از کارشناسان متصل می‌شوید. حال می‌توانید درخواست جلوگیری از پیامک تبلیغاتی ایرانسل را مطرح کنید. توجه داشته باشید که اگر با شماره ایرانسل قصد تماس دارید، تنها باید شماره 700 را شماره‌گیری کنید. ولی اگر از اپراتور دیگری برای برقراری این تماس استفاده کنید، باید با شماره 09377000000 تماس بگیرید.روش اول برای لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل، با استفاده از پیامک است. برای این کار با ارسال عدد 2 به شماره 5005 شروع کنید. توجه داشته باشید که ارسال پیامک به این شماره رایگان است. بنابراین بابت ارسال عدد به این شماره از حساب شما مبلغی کسر نخواهد شد. شما همچنین می‌توانید برای توقف پیامک تبلیغاتی ایرانسل با پشتیبانی یا شماره 700 تماس بگیرید. پس از آن که تماس برقرار شد به یکی از کارشناسان متصل می‌شوید. حال می‌توانید درخواست جلوگیری از پیامک تبلیغاتی ایرانسل را مطرح کنید. توجه داشته باشید که اگر با شماره ایرانسل قصد تماس دارید، تنها باید شماره 700 را شماره‌گیری کنید. ولی اگر از اپراتور دیگری برای برقراری این تماس استفاده کنید، باید با شماره 09377000000 تماس بگیرید.