کاربرد پیامک برای مساجد و دریافت پیامکی که از طرف مسجد ارسال شده باشد، شاید در ابتدا برایمان نا آشنا باشد اما به راستی کاربرد پیامک برای مساجد چیست ؟

کاربر پیامک برای مساجد را شاید نتوان در دو حالت تبلیغاتی و ارتباط با کاربران دسته بندی کرد. با توجه به اینکه در هر شهرک و یا محله یک مسجد جامع و یا یک مسجد وجود دارد، مساجد نیاز به تبلیغ ندارند اما پیامک می تواند برنامه هایی که هر مسجد به عنوان برنامه های فوق برنامه ارائه می دهد را اطلاع رسانی نماید. این برنامه ها خارج از برنامه های روتین مذهبی هستند و می توان با ارسال پیامک آن را به اطلاع نمازگزاران رساند.

کاربرد پیامک برای مساجد:

هر مسجد می تواند فردی را به عنوان مسئول سامانه پیامک خود انتخاب نماید و آن فرد شماره موبایل افرادی که قصد دریافت پیامک از همان مسجد را دارند؛ در سامانه پیامک سفید وارد نماید.

برنامه های آموزشی که از طرف مساجد در تابستان تنظیم می شود؛ همانند کلاس های هنری، کلاس های تفریحی و … می تواند از طریق پیامک اطلاع رسانی شود.

برخی از برنامه های مذهبی در هر هفته مانند دعاهای ندبه، دعای توسل و .. را می توان به نمازگزاران اطلاع رسانی نمود.

البته برخی از فعالیت هایی مانند برنامه های آموزشی را می توان به صورت مشترک با مدارس اجرا نمود. مانند برگزاری جشن تکلیف، برگذاری جشن های مذهبی در ایام سال و یا برپایی برنامه های عذاداری در ماه های محرم و صفر.

در این حالت پیشنهاد می شود اطلاع رسانی به یکی از افراد مسئول در مدارس مانند مدیریت و یا معاون صورت گیرد تا ارسال به کل دانش آموزان .

در نظر داشته باشید که ارسال پیام های اطلاع رسانی فوق برنامه مساجد می بایست با رضایت افرادی که به مسجد مراجعه می نمایند صورت گیرد و ارسال بدون رضایت به آنان موجب مسدود شدن ارسال پیامک خواهد شد.