حتما برای شما هم پیش آمده که پیامکی دریافت کرده اید که ابتدای متن آن نام و نام خانوادگی شما نوشته شده است ، برای ارسال چنین پیامک هایی که برای هر شخص متناظر هستند یعنی متن هرکس با شخص دیگری متفاوت هست ، باید از ارسال پیامک متناظر استفاده نمایید .

در این مدل از ارسال شما یک فایل اکسل (که نمونه این فایل در سامانه پیامک ایده پردازان وجود دارد) یک ستون شماره موبایل ها و یک ستون متن را تایپ می نمایید ، سپس فایل را در سامانه پیامک ایمپورت می نمایید و پس از انتخاب ستون گیرندگان و زدن دکمه تایید پیامک هر شخص به موبایل متناظر آن ارسال می گردد .

دقت داشته باشید که مثل همیشه کارشناسان ما با شماره 0212853 راهنمای شما خواهند بود ، پس نگران نباشید و برای ارسال چنین پیامک های اثربخشی لحظه ای درنگ نکنید .