متد ارسال وب سرویس RESTFUL و با نام send message برای استفاده توسط برنامه نویسان درارسال تکی، گروهی یا زماندار مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاله پیشرو تمام جزئیات و داکیومنت مروبوط به متد ارسال را در اختیار شما قرار خواهد داد. با استفاده از این متد می توانید به صورت تکی یا ارسال به گروه ، ارسال در روز و تاریخ مشخص و یا در زمان حال ارسال خود را پشتیبانی نمایید.

متد ارسال وب سرویس RESTFUL :

برای استفاده از متد ارسال در همان ابتدا می بایست توکن دریافت نمایید. برای دریافت توکن به کد امنیتی و کلید وب سرویس نیاز دارید. از داخل سامانه خود و از منوی برنامه نویسان- قسمت کلید وب سرویس ، به دلخواه خود کد امنیتی ایجاد نموده و با انتخاب ” ایجاد کلید ” کلید وب سرویس شما ایجاد خواهد شد . سپس از طریق متد http://RestfulSms.com/api/Token کلید توکن ایجاد خواهد شد.

این کلید تنها 3 دقیقه اعتبار دارد و پس از آن می بایست کلید ایجاد شود. می توانید در ابتدا هر تابع ارسال نیز درخواست ایجاد توکن نمایید.

پس از دریافت توکن نوبت به ارسال می رسد.

نوع متد ارسال post است و از طریق آدرس http://RestfulSms.com/api/MessageSend در دسترس می باشد. در قسمت هدر دو مقدار ارسال خواهد شد :

 

Content-Type = application/json

x-sms-ir-secure-token = [YOURTOKEN]

برای ارسال و متن کدتان می توانید پارامترهای زیر را استفاده نمایید :

{

“Messages”:[“TEXT”],

“MobileNumbers”: [“MOBILE”],

“LineNumber”: “LINENUMBER”,

“SendDateTime” : ” ” ,

“CanContinueInCaseOfError”: “false” ,

}

 

آرایه ای از متن های ارسالی را می توانید به آرایه ای از شماره موبایل ها ارسال نمایید. در نظر داشته باشید می توانید یک متن را به n شماره موبایل ارسال کنید و یا اگر قصد ارسال متناظر داشته باشید به همان تعداد متن ارسالی ، شماره موبایل تعریف شده باشد. در این حالت متن اول به شماره موبایل اول، متن دوم به شماره موبایل دوم و .. ارسال خواهد شد.

اگر پارامتر SendDateTime به صورت null باشد ارسال مورد نظرتان در همان زمان انجام خواهد شد و اگر زمان و روز مورد نظرتان را وارد کنید ، ارسال شما به صورت زماندار انجام خواهد شد.

پس از انجام ارسال نیز، مقدار بازگشتی به صورت زیر خواهد بود:

{

    “Ids”: [

        {

            “ID”: 123456,

            “MobileNo”: “0912******”

        }

    ],

    “BatchKey”: “26302e5e-b865-40d1-8218-b6ce3350b6cc”,

    “IsSuccessful”: true,

    “Message”: “ارسال با موفقیت انجام گردید”

}

آرایه ای از ID مربوط به هر شماره موبایل، یک شناسه یکتا و بازگشت متن اجرای تابع

از ID اعلام شده و از BatchKey می توانید در گزارشات ارسال استفاده نمایید. هر دو به صورت جداگانه در دو تابع متفاوت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.