تاثیر خونسردی در ارتباط با مشتریان می تواند برای پرسنلی که با مشتریان و کاربران ارتباط مستقیم دارند؛ به یکی از شاخصه های برتر خدماتی تبدیل شود. برخی از مشاغل به دلیل ارتباط مستقیم با مشتری و یا حتی ارتباط تلفنی با کاربر، نیازمند دانستن اصول ارتباط با مشتری هستند که عدم رعایت آن تبعات زیادی را دربر خواهد داشت.
برخی از اصول مهم ارتباط با مشتری در قالب دانشنامه، هر هقته روز چهارشنبه نگارش می شود.
یکی از همین اصول مربوط به خونسردی و حفظ آن است. خونسردی به معنای بی تفاوتی و یا عدم مسئولیت در برابر مشتری نیست. خونسردی به معنی عدم برداشت نظر و صحبت های کاربر نسبت به خودتان است.
در ادامه به تاثیر خونسردی در ارتباط با مشتریان و راهکار خونسرد ماندن را بررسی خواهیم نمود.

تاثیر خونسردی در ارتباط با مشتریان :

هر زمان کاری ممکن است مشتری از خدمات و یا محصول ارائه شده شاکی باشد و یا رضایتی از محصول نداشته باشد.مشتری عصبانی هنگام اعلام نارضایتی گاهی به صورت اصولی و با حفظ احترام طرفین رفتار می کند اما در برخی اوقات میزان شکایت کاربر به حدی است که با عصبانیت این نارضایتی را بیان می شود. در این حالت حفظ خونسردی اولین اصل و مهمترین آن است. برای خونسردی خود نکات زیر را همیشه به خاطر بسپارید:

– در مقابل عصبانیت، عصبانی نشوید.
– مشتری شما را نمی شناسد و اگر کلمات نادرست به کار می برد، منظورش شما نیستید. از مجموعه شاکی است. برخی از کلمات را نشنیده بگیرید.
– هرچقدرهم مشتریتان لحنی نادرست داشته باشد تحت هیچ شرایطی توهین آمیز با او مکالمه نکنید.
– مشتری شما احساس می کند که گول شما را خورده است و از اعتمادش سو استفاده شده به او اطمینان بدهید که صادق هستید و دروغی نخواهید گفت ( حتی اگر شما دچار ضرر شوید بازهم به مشتری راستش را بگویید زیر او اعتمادی به شما نخواهد داشت مگر اینکه با صداقت نظرش را جلب کنید )
– سعی کنید متوجه شوید سوتفاهم از کجا ایجاد شده و برایش با صبر و حوصله توضیح دهید. سعی نکنید مکالمه را سریع تمام کنید.