لوگوی sms.ir
ورود / ثبت نام
لوگوی sms.ir
helpImage

REST API

crayon-faq

نسخه جدید SMSPanel

مقدمه

در این بخش مفاهیم و قراردادهای کلی مربوط به استفاده از وب سرویس sms.ir، شرح داده خواهند شد.


HTTP REQUEST HEADER

شما میتوانید برای انجام تنظیمات ضروری و یا شخصی سازی شده، از هدرهای مشخص شده در جدول زیر استفاده نمایید.


عملکردمقدارکلید
دریافت خروجی با فرمت Json یا Xmlapplication/json یا application/xmlACCEPT
احراز هویتکلید تعریف شده در پنلX-API-KEY


HTTP STATUS CODE

تمامی درخواست های ارسالی دارای HTTP status code های بازگشتی مطابق جدول زیر میباشند..

توضیحکد وضعیت
عملیات موفقیت آمیز200
وقوع خطای منطقی400
وجود خطا در فرآیند احراز هویت401
تعداد درخواست غیر مجاز429
خطای غیر منتظره500


UNIX TIME

واحد مقادیر مربوط به زمان در سطح این سامانه به صورت Unix Time و بر حسب ساعت هماهنگ جهانی (UTC) لحاظ شده است.

مدل بازگشتی

تمامی درخواست های ارسالی دارای مدل بازگشتی یکپارچه با ساختار زیر میباشند.

Response Body
                    {
                      "status":1,
                      "message":"موفق",
                      "data":[
                        30004505000027,
                        10002166593818
                      ]
                     }
            
توضیحمشخصه
کد وضعیتStatus
توضیحات وضعیت درخواستMessage
دیتای بازگشتیData


AUTHORIZATION – احراز هویت

شبه منظور هویت سنجی در هنگام استفاده از وب سرویس‌های پیامک سفید ملزم به ارسال کلید خصوصی در بخش هدر درخواست مورد نظر می‌باشید. کلید های خصوصی شما در پنل برنامه نویسان قابل مشاهده و مدیریت میباشند.در هنگام فراخوانی متدهای سامانه کلید خصوصی را با عنوان X-API-KEY در هدر درخواست قرار دهید.

X-API-KEY
                                  PN1TVeBeaAehFLJAKU4XdfpsFXsQguYfleO0bV4ceh6diTZid2hRXza3uSkBbDef

                                 

ارسال ها

ارسال گروهی

این متد برای ارسال یک متن پیامک به گروهی از شماره موبایل ها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین شما میتوانید با مقداردهی به پارامتر زمان ارسال، از قابلیت ارسال پیامک زمانبندی شده نیز استفاده نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/bulk
                      Request Method : POST
                       

حداکثر تعداد مجاز شماره‌های مقصد 100 می‌باشد.
برای ارسال زمانبندی شده، انتخاب زمان گذشته نامعتبر می‌باشد.
برای ارسال زمانبندی شده ، زمان معتبر می تواند در بازه یک ساعت آینده تا حداکثر 365 روز آینده در نظر گرفته شود.

پارامترهای بدنه درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
شماره خط ارسالیLongاجباریlineNumber
متن پیام کوتاهStringاجباریMessageText
شماره موبایل‌هاArray of StringاجباریMobiles
زمان ارسال پیامک (در صورت خالی بودن، ارسال در لحظه انجام می‌شود)UnixTimeاختیاریSendDateTime

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای مجموعه ارسالGuidPackId
آرایه ای از شناسه های یکتای هر پیامکArray of IntegerMessageIds
اعتبار مصرفی مجموعه ارسالDecimalCost
Request Body
                          {
                            "lineNumber": 30004505000017,
                            "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                            "mobiles": [
                              "00912xxxx677",
                              "0919xxxx904"
                            ]
                          }
                            
        

Response Body
                            {
                              "status": 1,
                              "message": "موفق",
                              "data": {
                                "packId": "2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1",
                                "messageIds": [
                                  86522023,
                                  86522024
                                ],
                                "cost": 2.0
                              }
                             }
                              
          

در دیتای بازگشتی، مقادیر آرایه MessageIds می‌تواند شامل مقادیر id متناظر آن، Null و یا صفر باشد.
مقدار Null به این معناست که شماره متناظر، غلط است یا متن بیش از حد می باشد.
مقدار صفر به این معناست که شماره متناظر، در لیست سیاه می‌باشد.

این متد برای ارسال یک متن پیامک به گروهی از شماره موبایل ها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین شما میتوانید با مقداردهی به پارامتر زمان ارسال، از قابلیت ارسال پیامک زمانبندی شده نیز استفاده نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/likeToLike
                                            Request Method : POST
                          
                          

حداکثر تعداد مجاز شماره‌های مقصد 100 می‌باشد.
تعداد شماره موبایل‌ها و متن‌های پیامک باید برابر باشند.
برای ارسال زمانبندی شده، انتخاب زمان گذشته نامعتبر می‌باشد.
برای ارسال زمانبدی شده ، زمان معتبر می تواند در بازه یک ساعت آینده تا حداکثر 365 روز آینده در نظر گرفته شود.

پارامترهای بدنه درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
شماره خط ارسالیLongاجباریlineNumber
متن پیام کوتاهArray of StringاجباریMessageText
شماره موبایل‌هاArray of StringاجباریMobiles
زمان ارسال پیامک (در صورت خالی بودن، ارسال در لحظه انجام می‌شود)UnixTimeاختیاریSendDateTime

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای مجموعه ارسالGuidPackId
آرایه ای از شناسه های یکتای هر پیامکArray of IntegerMessageIds
اعتبار مصرفی مجموعه ارسالDecimalCost
Request Body
                                            {
                                              "lineNumber": "30004505000017",
                                              "messageTexts": [
                                                "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                                                "ipdemy.ir پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان"
                                              ],
                                              "mobiles": [
                                                "912xxxx677",
                                                "+98919xxxx904"
                                              ]
                                            }
          
Response Body

                                                {
                                                  "status": 1,
                                                  "message": "موفق",
                                                  "data": {
                                                    "packId": "2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1",
                                                    "messageIds": [
                                                      86522023,
                                                      86522024
                                                    ],
                                                    "cost": 2.0
                                                  }
                                                 }

در دیتای بازگشتی، مقادیر آرایه MessageIds می‌تواند شامل مقادیر id متناظر آن، Null و یا صفر باشد.
مقدار Null به این معناست که شماره متناظر، غلط است یا متن بیش از حد می باشد.
مقدار صفر به این معناست که شماره متناظر، در لیست سیاه می‌باشد.

حذف ارسال زمانبندی شده

به‌منظور حذف و انصراف از ارسال زمانبندی شده می‌توانید از متد زیر استفاده نمایید. در این متد، شناسه مجموعه ارسال (packId) دریافتی از خروجی ارسال گروهی یا نظیر به نظیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/scheduled/{packId}

                                        Request Method : DELETE
           

حداکثر تا 3 دقیقه مانده به زمان ارسال زمانبندی شده، مجاز به لغو آن می‌باشید.

پارامترهای بدنه درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
شناسه مجموعه ارسالGuidاجباریPackId

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
مقدار اعتبار بازگشتیDecimalReturnedCreditCount
تعداد پیامک هاIntegerSmsCount

URL: https://api.sms.ir/v1/send/scheduled/2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1

Response Body
                                                    {
                                                      "status": 1,
                                                      "message": "موفق",
                                                      "data": {
                                                       "returnedCreditCount": 10.0,
                                                       "smsCount": 5
                                                      }
                                                     }                                                  

ارسال VERIFY

با استفاده از این متد شما قادر به ارسال پیامک به منظور ارسال کد اعتبارسنجی (verification code)، کد تایید، فاکتور خرید و به طور کلی پیامک‌هایی با اولویت بالا و پارامترهای پویا می‌باشید. از آنجایی که این نوع از ارسال با خطوط خدماتی ارسال میشود امکان دریافت آن توسط افرادی که پیامک‌های تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند نیز وجود دارد و با اولویت بالایی ارسال خواهد شد.برای استفاده از این نوع ارسال ابتدا قالب پیامک خود را در پنل (بخش ارسال سریع) مشخص نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/verify

Response Body

                                                   Request Method : POST
                                              

پارامترهای بدنه درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
شماره موبایلStringاجباریMobile
شناسه قالب (قالب ها از طریق پنل قابل تعریف و مدیریت می‌باشند)IntegerاجباریTemplateId
آرایه ای از مدل parameter برای تعیین مقادیر جایگزین شونده در قالب تعریف شده (ساختار مدل parameter در جدول زیر ذکر شده است)Array of Parameter ModelاجباریParameters

مدل Parameter

توضیحنوعارسالمشخصه
کلید تعیین شده در قالب (بدون در نظر گرفتن # در ابتدا و انتهای آن)StringاجباریName
مقدار کلید تعیین شده برای جایگزینی در قالب پیامکStringاجباریValue

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
اعتبار مصرفی ارسالDecimalCost

Request Body
                                                        {
                                                          "mobile": "919xxxx904",
                                                          "templateId": 100000,
                                                          "parameters": [
                                                           {
                                                            "name": "Code",
                                                            "value": "12345"
                                                           }
                                                          ]
                                                         }
                                                             
                                                            
                                        
Response Body

                                                        {
                                                          "status": 1,
                                                          "message": "موفق",
                                                          "data": {
                                                            "messageId": 89545112,
                                                            "cost": 1.0
                                                          }
                                                         }   
                                                            
                                        

گزارش ها

گزارش پیامک دریافت وضعیت

شما میتوانید با استفاده از شناسه یکتای پیامک که پس از انجام هریک از ارسال‌ها دریافت کرده‌اید، با فراخوانی این متد، به دریافت اطلاعات پیامک و همینطور اطلاع از وضعیت (Delivery) آن اقدام نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/{messageId}

                              Request Method: GET
                            

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
شماره موبایلLongMobile
متن پیامکStringMessageText
زمان ارسالInteger (UnixTime)SendDateTime
شماره خطLongLineNumber
اعتبار کسر شدهDecimalCost
وضعیت دلیوریNullable ByteDeliveryState
زمان دلیوریNullable Integer (UnixTime)DeliveryDateTime
URL: https://api.sms.ir/v1/send/89545112

Response Body
                                      {
                                        "status": 1,
                                        "message": "موفق",
                                        "data": {
                                          "messageId": 89545112,
                                          "mobile": 912xxxx677,
                                          "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                                          "sendDateTime": 1628683626,
                                          "lineNumber": 30004505000017,
                                          "cost": 1.0,
                                          "deliveryState": 1,
                                          "deliveryDateTime": 1628683629
                                        }
                                       }
                                          
                      

گزارش مجموعه ارسال های روز

شما می‌توانید با استفاده از این گزارش اطلاعات کلی مجموعه ارسال‌های روز جاری را دریافت نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/pack
        Request Method : GET
      

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
تعداد آیتم‌های در صفحه (مقدار پیشفرض 100 می‌باشد)IntegerاختیاریPageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض 1 می‌باشد)IntegerاختیاریPageNumber

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شناسه مجموعهGUIDpackId
تعداد مخاطبانNumberrecipientCount
زمان ایجادNumbercreationDateTime
URL: https://api.sms.ir/v1/send/pack

Response Body
                                                      {
                                                        "status": 1,
                                                        "message": "موفق",
                                                        "data": [{
                                                          "packId": e7c09e23f0db4834b9bcb79e7b054f4c,
                                                          "recipientCount": 100,
                                                          "creationDateTime": 1628683626,
                                                        },{
                                                          "packId": 0cf3017fd9d84babbb5ed5579104dab2,
                                                          "recipientCount": 200,
                                                          "creationDateTime": 1628683626,
                                                        }]
                                                       }
                                                               
                      

گزارش مجموعه ارسال

شما میتوانید با استفاده از شناسه مجموعه ارسال، گزارشی از پیامک‌های ارسالی در آن درخواست به‌ همراه وضعیت‌هایشان را دریافت نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/pack/{packId}
                                Request Method : GET
                              

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
شناسه مجموعه ارسالGuidاجباریPackId

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
شماره موبایلLongMobile
متن پیامکStringMessageText
زمان ارسالInteger (UnixTime)SendDateTime
شماره خطLongLineNumber
اعتبار کسر شدهDecimalCost
وضعیت دلیوریNullable ByteDeliveryState
زمان دلیوریNullable Integer (UnixTime)DeliveryDateTime
URL: https://api.sms.ir/v1/send/pack/bdec19c9-2736-4095-8ef1-ea21afe3771f

Response Body

                                    {
                                      "status": 1,
                                      "message": "موفق",
                                      "data": [{
                                        "messageId": 89545112,
                                        "mobile": 912xxxx677,
                                        "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                                        "sendDateTime": 1628683626,
                                        "lineNumber": 30004505000017,
                                        "cost": 1.0,
                                        "deliveryState": 1,
                                        "deliveryDateTime": 1628683629
                                      },{
                                        "messageId": 89545113,
                                        "mobile": 919xxxx378,
                                        "messageText": "ipdemy.ir پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان",
                                        "sendDateTime": 1628683626,
                                        "lineNumber": 30004505000017,
                                        "cost": 1.0,
                                        "deliveryState": 3,
                                        "deliveryDateTime": 1628683625
                                      }]
                                     }
                                      
                  

گزارش ارسال های روز

شما استفاده از متد زیر، گزارشی از ارسال‌های انجام شده در روز جاری قابل دریافت است.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/live

                               Request Method : GET
                  

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
تعداد آیتم‌های در صفحه (حداکثر:100 ، پیش فرض: 100)IntegerاختیاریPageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض 1 می‌باشد)IntegerاختیاریPageNumber

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
شماره موبایلLongMobile
متن پیامکStringMessageText
زمان ارسال Integer (UnixTime)SendDateTime
شماره خط LongLineNumber
اعتبار کسر شده DecimalCost
وضعیت دلیوری Nullable ByteDeliveryState
زمان دلیوری Nullable Integer (UnixTime)DeliveryDateTime
URL: https://api.sms.ir/v1/send/live?pageSize=25&pageNumber=3

Response Body
                                {
                                  "status": 1,
                                  "message": "موفق",
                                  "data": [{
                                    "messageId": 89545112,
                                    "mobile": 912xxxx677,
                                    "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                                    "sendDateTime": 1628683626,
                                    "lineNumber": 30004505000017,
                                    "cost": 1.0,
                                    "deliveryState": 1,
                                    "deliveryDateTime": 1628683629
                                  },{
                                    "messageId": 89545113,
                                    "mobile": 919xxxx378,
                                    "messageText": "ipdemy.ir پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان",
                                    "sendDateTime": 1628683626,
                                    "lineNumber": 30004505000017,
                                    "cost": 1.0,
                                    "deliveryState": 3,
                                    "deliveryDateTime": 1628683625
                                  }]
                                }
                                        
                                  
              

گزارش ارسال های آرشیو شده

شما فراخوانی متد زیر، گزارشی از ارسال‌های انجام شده در گذشته (تا انتهای روز قبل)، را دریافت خواهید نمود.

URL: https://api.sms.ir/v1/send/archive

       Request Method : GET  
    

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
از تاریخInteger (UnixTime)اختیاریFromDate
تا تاریخInteger (UnixTime)اختیاریToDate
تعداد آیتم‌های در صفحه (حداکثر:100 ، پیش فرض: 100)IntegerاختیاریPageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض 1 می‌باشد)IntegerاختیاریPageNumber

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
شماره موبایلLongMobile
متن پیامکStringMessageText
زمان ارسال Integer (UnixTime)SendDateTime
شماره خط LongLineNumber
اعتبار کسر شده DecimalCost
وضعیت دلیوری Nullable ByteDeliveryState
زمان دلیوری Nullable Integer (UnixTime)DeliveryDateTime
URL: https://api.sms.ir/v1/send/archive?fromDate=1613465574&toDate=1623805200

Response Body
                                    {
                                      "status": 1,
                                      "message": "موفق",
                                      "data": [{
                                        "messageId": 89545112,
                                        "mobile": 912xxxx677,
                                        "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با 10 سال سابقه همراه شماست",
                                        "sendDateTime": 1628583626,
                                        "lineNumber": 30004505000017,
                                        "cost": 1.0,
                                        "deliveryState": 1,
                                        "deliveryDateTime": 1628683629
                                      },{
                                        "messageId": 89545113,
                                        "mobile": 919xxxx378,
                                        "messageText": "ipdemy.ir پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان",
                                        "sendDateTime": 1628583626,
                                        "lineNumber": 30004505000017,
                                        "cost": 1.0,
                                        "deliveryState": 3,
                                        "deliveryDateTime": 1628683625
                                      },{
                                        "messageId": 89545114,
                                        "mobile": 921xxxx432,
                                        "messageText": "HyperBox.irفروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک ",
                                        "sendDateTime": 1628583626,
                                        "lineNumber": 30004505000017,
                                        "cost": 1.0,
                                        "deliveryState": 1,
                                        "deliveryDateTime": 1628683669
                                      }]
                                    ]
                                    }
                                    
                              
          

گزارش تازه ترین پیامک های دریافتی

شما می‌توانید با استفاده از این متد، تازه‌ترین پیامک‌های دریافتی را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است هر پیامک دریافتی تنها یک مرتبه توسط این متد قابل دستیابی میباشد و پس از آن به دلیل قرار گرفتن در حالت خوانده شده قابل دسترسی مجدد توسط این متد نمی‌باشند.

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/latest

                                                Request Method : GET
                                              

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
تعداد درخواستی (حداکثر تعداد درخواستی و مقدار پیشفرض 100 می‌باشد)IntegerاختیاریCount

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
ششماره موبایل ارسال کنندهLongMobile
متن پیامکStringMessageText
شماره خط دریافت کنندهLongNumber
زمان دریافت Integer (UnixTime)ReceivedDateTime

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/latest?count=50

Response Body
                                          {
                                            "status": 1,
                                            "message": "موفق",
                                            "data": [
                                              {
                                                "messageText": "HyperBox.irفروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک",
                                                "number": 30004505000017,
                                                "mobile": 912xxxx002,
                                                "receivedDateTime": 1628683625
                                              }
                                            ]
                                           }
                                                
                                    
                                            

گزارش پیامک های دریافتی روز

با فراخوانی متد زیر، گزارش پیامک‌های دریافتی روز جاری (اعم از خوانده شده و نشده) قابل دستیابی می‌باشد.

در آغازین ساعات روز، گزارش پیام های دریافتی روز گذشته نیز با فراخوانی این متد قابل دریافت می‌باشد.

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/live

                               Request Method : GET
                              

پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
تعداد آیتم‌های در صفحه (حداکثر:100 ، پیش فرض: 100)IntegerاختیاریPageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض 1 می‌باشد)IntegerاختیاریPageNumber
مرتب سازی بر اساس تاریخ دریافت (پیش فرض به صورت صعودی، با مقدار False)BooleanاختیاریsortByNewest

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شماره موبایل ارسال کنندهLongMobile
متن پیامکStringMessageText
شماره خط دریافت کنندهLongNumber
زمان دریافت Integer (UnixTime)ReceivedDateTime

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/live?pageSize=20&pageNumber=3&sortByNewest=false

Response Body

                                    {
                                      "status": 1,
                                      "message": "موفق",
                                      "data": [
                                        {
                                          "messageText": "HyperBox.irفروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک",
                                          "number": 30004505000017,
                                          "mobile": 912xxxx002,
                                          "receivedDateTime": 1628683625
                                        }
                                      ]
                                     }
                            
                
      

گزارش پیامک های دریافتی آرشیو شده

با فراخوانی متد زیر، گزارشی از پیامک‌های دریافتی در گذشته (تا انتهای روز قبل)، را مشاهده خواهید نمود.

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/archive

                               Request Method : GET
                              


پارامترهای درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
از تاریخInteger (UnixTime)اختیاریFromDate
تا تاریخInteger (UnixTime)اختیاریToDate
تعداد آیتم‌های در صفحه (حداکثر:100 ، پیش فرض: 100)IntegerاختیاریPageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض 1 می‌باشد)IntegerاختیاریPageNumber

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

توضیحنوعمشخصه
شماره موبایل ارسال کنندهLongMobile
متن پیامکStringMessageText
شماره خط دریافت کنندهLongNumber
زمان دریافت Integer (UnixTime)ReceivedDateTime

URL: https://api.sms.ir/v1/receive/archive?fromDate=1613465574&toDate=1623805200

Response Body

                                    {
                                      "status": 1,
                                      "message": "موفق",
                                      "data": [
                                        {
                                          "messageText": "HyperBox.irفروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک",
                                          "number": 30004505000017,
                                          "mobile": 912xxxx002,
                                          "receivedDateTime": 1628683625
                                        }
                                      ]
                                     }
                                         

تنظیمات

دریافت مقدار اعتبار فعلی

برای مشاهده مقدار اعتبار فعلی از متد زیر استفاده نمایید.

URL: https://api.sms.ir/v1/credit
                                  Request Method : GET
    

دیتای بازگشتی

توضیحنوع
مقدار اعتبارDecimal

URL: https://api.sms.ir/v1/credit
Response Body

                                      {
                                        "status": 1,
                                        "message": "موفق",
                                        "data": 165.3
                                       }
                                           

دریافت لیست خطوط

با استفاده از این متد، لیست خطوط آماده استفاده برای ارسال، قابل مشاهده است.

URL: https://api.sms.ir/v1/line

                                                      Request Method : GET
                                              


دیتای بازگشتی (آرایه ای از Long)

توضیحنوع
شماره خطLong

URL: https://api.sms.ir/v1/line

                                                  {
                                                    "status": 1,
                                                    "message": "موفق",
                                                    "data": [10002155613464, 30004505000017]
                                                   }
                                                       

جدول کدهای وضعیت


کدهای وضعیت های ارسال

توضیحکد وضعیت
عملیات با موفقیت انجام شد1
مشکلی در سامانه رخ داده است، لطفا با پشتیبانی در تماس باشید شد0
کلید وب سرویس نامعتبر است شد10
کلید وب سرویس غیرفعال است11
کلید وب‌ سرویس محدود به IP‌های تعریف شده می‌باشد12
حساب کاربری غیر فعال است13
حساب کاربری در حالت تعلیق قرار دارد14
تعداد درخواست بیشتر از حد مجاز است20
شماره خط نامعتبر میباشد101
اعتبار کافی نمیباشد102
درخواست شما دارای متن (های) خالی است103
درخواست شما دارای موبایل (های) نادرست است104
تعداد موبایل ها بیشتر از حد مجاز (100 عدد) میباشد105
تعداد متن ها بیشتر از حد مجاز (100 عدد) میباشد106
لیست موبایل ها خالی میباشد107
لیست متن ها خالی میباشد108
زمان ارسال نامعتبر میباشد109
تعداد شماره موبایل ها و تعداد متن ها برابر نیستند110
با این شناسه ارسالی ثبت نشده است111
رکوردی برای حذف یافت نشد112
قالب یافت نشد113
طول رشته مقدار پارامتر، بیش از حد مجاز (25 کاراکتر) می‌باشد114
شماره موبایل(ها) در لیست سیاه سامانه می‌باشند115
نام پارامتر نمی‌تواند خالی باشد116
متن ارسال شده مورد تایید نمی‌باشد117
تعداد پیام ها بیش از حد مجاز می باشد.118

کدهای وضعیت دلیوری

توضیحکد وضعیت
رسیده به گوشی1
نرسیده به گوشی2
پردازش در مخابرات3
نرسیده به مخابرات4
رسیده به مخابرات5
خطا6
لیست سیاه7

ارسال از طریق URL

این متد برای ارسال پیامک از طریق URL مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ارسال کافی است پارامترهای مورد نیاز را در قالب Query Params در آدرس مشخص شده قرار دهید.

URL: https://api.sms.ir/v1/send
                                      Request Method : GET, POST
                                       

پارامترهای بدنه درخواست

توضیحنوعارسالمشخصه
نام کاربریStringاجباریUsername
کلید خصوصی (کلیدهای خصوصی شما در پنل برنامه‌نویسان قابل مشاهده و مدیریت می‌باشند.)StringاجباریPassword
شماره خطLongاجباریLine
شماره موبایلStringاجباریMobile
متن پیامکStringاجباریText

مدل دیتای بازگشتی

توضیحنوعمشخصه
شناسه یکتای پیامکIntegerMessageId
اعتبار مصرفی ارسالDecimalCost
Request URL
                                       https://api.sms.ir/v1/send?username=MY_USERNAME&password=MY_APIKEY&line=LINE_NUMBER&mobile=MOBILE&text="MESSAGE_TEXT"

                        

Response Body
  {
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": {
    "messageId": 89545112,
    "cost": 1.0
  }
 }

                          
مشاوره رایگان ۰۲۱۲۸۵۳