لوگوی sms.ir
ورود / ثبت نام
لوگوی sms.ir
helpImage

پکیج های وب سرویس

crayon-faq

در این بخش می توانید مجموعه ای از کتابخانه و توابع زبان های برنامه نویسی مختلف جهت آسان نمودن برنامه نویسی و توسعه را در اختیار داشته باشید. سامانه پیامکی ایده پردازان علاوه بر مستندات وب سرویس REST این بخش را نیز در اختیار برنامه نویسان قرارداده است تا به سادگی بتوانند کار توسعه و برنامه نویسی خود را دنبال نمایند. چنانچه در ارتباط با استفاده از بخش های مختلف پکیج ها مشکل و خللی صورت گرفت، با پشتیبانان ما در ارتباط باشید. همچنین برای دسترسی به پکیج ها می توانید به بخش گیت هاب ایده پردازان نیز مراجعه نمایید.

NodeJS

برای نصب بایستی دستور زیر را وارد نمایید:

Installation:
                                            import {Smsir} from 'smsir-js'

                          

اگر npm نصب شده ندارید می توانید از طریق کلیک روی نصب npm اقدام به دانلود نمایید.

نمونه کد

                                           const {Smsir} = require('smsir-js')
/**
 *
 * @param {string} api_key
 * @param {int} line_number
 */
const smsir = new Smsir(api_key, line_number)

نمونه کد Vue.js و React.js

           import {Smsir} from 'smsir-js'
/**
 *
 * @param {string} api_key
 * @param {int} line_number
 */
const smsir = new Smsir(api_key, line_number)
        

برای مشاهده دستورات پکیج NodeJs می تواند به صفحه ایده پردازان در github مراجعه نمایید.

Laravel

شما می توانید از طریق composer بسته لاراول را نصب نمایید.

Installation:
                                            composer require cryptommer/smsir

                          

سپس دستور زیر را وارد نمایید.

                                            php artisan vendor:publish --provider Cryptommer\Smsir\SmsirServiceProvider

                          

سپس دستور زیر را به فایل env اضافه نمایید.

                                            SMSIR_API_KEY=
SMSIR_LINE_NUMBER=

                          

نحوه استفاده

خط زیر را به هر کلاسی که می خواهید از توابع smsir استفاده نمایید اضافه کنید.

                           use Cryptommer\Smsir\Smsir;


                          

Pure PHP

                           require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use Cryptommer\Smsir\Classes\Smsir;

$smsir = new Smsir($line_number, $api_key)


                          

برای مشاهده دستورات پکیج Laravel می تواند به صفحه این پکیج در github مراجعه نمایید.

TypeScript

نصب پکیج TypeScript

Installation:
                                            npm i sms-typescript

                          

Angular, etc

                                            import {Smsir} from 'sms-typescript/lib';

export class AppComponent implements OnInit{
 smsWebService!: any;
 constructor() {
  this.smsWebService = new Smsir(
   'Access_key', // string
   'Line_number' // number
  )
 }
}

                          

برای مشاهده دستورات پکیج TypeScript می تواند به صفحه این پکیج در github مراجعه نمایید.

NET.

نصب پکیج NET.:
برای نصب و راه اندازی ابتدا باید nugetرا دانلود و نصب نمایید.
سپس از بخش tools وارد Nuget package manager شوید و گزینه package manager Console را انتخاب نمایید.
حال باید دستور نصب را اجرا نمایید.

Installation:
                                            Install-Package IPE.SmsIR

                          

نمونه کد برای استفاده:

       SmsIr smsIr = new SmsIr("YOUR API KEY");

var bulkSendResult = await smsIr.BulkSendAsync(95007079000006, "your text message", new string[] { "9120000000" });

var verificationSendResult = await smsIr.VerifySendAsync("9120000000", 100000, new VerifySendParameter[] { new("Code", "12345") });

                          

برای مشاهده دستورات پکیج .NET می تواند به صفحه این پکیج در github مراجعه نمایید.

NetFramework.

برای استفاده از این پکیج از طریق package Manager Console در Visual Stadio به عنوان ماژول NuGet نصب و راه اندازی می گردد.

برای دانلود این پکیج می توانید از طریق کلیک روی NetFramework. اقدام نمایید.

Python

نصب پکیج Python:

Installation:
                                           pip install smsir-python

                          

نحوه استفاده


ایجاد نمونه :
     from sms_ir import SmsIr
sms_ir = SmsIr(
  api_key,
  linenumber,
)
                          
ارسال پیام به شماره موبایل خاص:
     sms_ir.send_sms(
  number,
  message,
  linenumber,
)
                          
ارسال پیام به چند شماره موبایل:
   sms_ir.send_bulk_sms(
  numbers,
  message,
  linenumber,
)
                          
ارسال پیام های متعدد به چند شماره تلفن همراه جفت به جفت
  sms_ir.send_like_to_like(
  numbers,
  messages,
  linenumber,
  send_date_time,
)
                          
حذف پیام برنامه ریزی شده :
  sms_ir.delete_scheduled(
  pack_id,
)
                          
ارسال کد تایید با الگوی از پیش تعریف شده
  sms_ir.send_verify_code(
  number,
  template_id,
  parameters,
)
                          
دریافت گزارش پیام ارسال شده
  sms_ir.report_message(
  message_id,
)
                          
دریافت گزارش بسته پیام ارسال شده
  sms_ir.report_pack(
  pack_id,
))
                          
دریافت گزارش پیام های ارسال شده امروز
sms_ir.report_today(
  page_size,
  page_number,
))
                          
دریافت گزارش از پیام های آرشیو شده
  sms_ir.report_archived(
  from_date,
  to_date,
  page_size,
  page_number,
))
                          
دریافت گزارش آخرین پیام های دریافتی
sms_ir.report_latest_received(
  count,
)                          
دریافت گزارش پیام های دریافتی امروز
 sms_ir.report_today_received(
  page_size,
  page_number,
)
                          
دریافت گزارش پیام های دریافتی امروز
  sms_ir.report_archived_received(
  from_date,
  to_date,
  page_size,
  page_number,
)
                          
دریافت اعتبار حساب
  sms_ir.get_credit()
                          
شماره خطوط حساب را دریافت کنید
 sms_ir.get_line_numbers()
                          

برای مشاهده دستورات پکیج Python می تواند به صفحه این پکیج در github مراجعه نمایید.

مشاوره رایگان ۰۲۱۲۸۵۳